SANITARNA HIDROTEHNIKA – VODOVODI

 • Vodozahvati
 • Cjevovodi (primarna i sekundarna mreža)
 • Objekti (rezervoari, pumpne stanice, rasteretne komore, šahtovi i drugi prateći objekti)
 • Uređaji za tretman pitkih voda

KOMUNLNA HIDROTEHNIKA – PRIKUPLJANJE, TRETMAN I ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA

 • Oborinske (zagađene i nezagađene vode)
 • Sanitarno-fekalne otpadne vode
 • Tehnološke otpadne vode
 • Uređaji za tretman otpadnih voda

RIJEČNA HIDROTEHNIKA

 • Regulacija i uređenje vodotoka
 • Odbrambeni nasipi
 • Obodni kanali
 • Hidrološke obrade

PROJEKTI ZA VODNE AKTE

 • Projekti
 • Studije
 • Elaborati

NADZORI

 • Projektantski
 • Izvođački
 • Konsultacije i mišljenja