Organizaciona struktura

JP “Spreča” dd Tuzla je, u skladu sa funkcionalnim modelom, organizovana u dva sektora, u okviru kojih se nalaze po dvije organizacione jednice, kojima se optimalno uređuje djelokrug svih jedinica, njihove veze i međusobni odnosi.

org strukOrganizaciona šema


Sektor za tehničke poslove

Organizaciona jedinica Tim za branu, akumulaciju i sliv

Organizaciona jednica Projektni biro

(Rukovodilac: Enida Hasanhodžić, dipl. ing. građevine)

Opširnije…


Sektor za ekonomsko-finansijske i pravne poslove

Organizaciona jedinica Ekonomsko-finansijska služba

(Rukovodilac: Azra Arslanagić, dipl. ekonomista)

Organizaciona jedinica Pravna, kadrovska i opšta služba

(Rukovodilac: Hamšija Gergić, dipl. pravnik)

Opširnije…