IV Ciklus seminara KPE U 2015. godini

Finansijsko-računovodstveno poslovanje, platni promet i plaćanje gotovinom po novim propisima, novi zakon o radu i novi kolektivni ugovor, nacrt zakona o porezu na dobit i ostali novi relevantni propisi

IVciklus seminaraKPE

Četvrti ciklus seminara u organizaciji Edukativno-konsultantske kuće „FINconsult“ počeo je 06.10.2015. godine u Tuzli, a trajao je do 14.10.2015. godine, kada se održao zadnji seminar u Sarajevu. Tema četvrtog ciklusa seminara bila je „Finansijsko-računovodstveno poslovanje, platni promet i plaćanje gotovinom po novim propisima, novi zakon o radu i novi kolektivni ugovor, nacrt zakona o porezu na dobit i ostali novi relevantni propisi.

Ovaj ciklus seminara bio je podijeljen u sedam tematskih cjelina:

  • Finansijsko-računovodstveno poslovanje i platni promet u kontekstu novih propisa
  • Nova pravila poslovanja gotovinom – praktični primjeri
  • Praktična primjena novog Zakona o radu i nacrt kolektivnog ugovora
  • Primjena novog Zakona o igramana sreću i Pravilnika o sadržaju, načinu i obliku obaveznih evidencija
  • Izmjene Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode
  • Nacrt novog Zakona o porezu na dobit
  • Nacrti novih zakona, porezne i druge aktuelnosti u Brčko distriktu BiH(seminar u Brčkom)

Direktor i Sekretar JP „Spreča“ d.d. Tuzla, Enver Ćosićkić i Nermina Babajić, za ovu priliku pripremili su prezentaciju na temu „Praktična primjena novog Zakona o radu i nacrt kolektivnog ugovora.“ Takođe, u skladu sa planiranim programom kontinuiranog profesionalnog razvoja JP „Spreča“ d.d. Tuzla, zaposlenik Vladimir Savičić prisustvovao je ovom seminaru.

Za učesnike seminara pripremljen je i priručnik: „Finansijsko-računovodstveno poslovanje, platni promet i plaćanje gotovinom po novim propisima, novi zakon o radu i kolektivni ugovor, nacrt zakona o porezu na dobit i ostali novi relevantni propisi.“