Izvještaj o radu i poslovanju za 2020. godinu

AKTIVNOSTI UPRAVE DRUŠTVA

Izvještaj o radu i poslovanju za 2020. godinu je od strane nezavisnog revizora Vincent d.o.o. Tuzla ocijenjen POZITIVNO, te je konstatovano da finansijski izvještaji istinito i fer prikazuju finansijski položaj Društva na dan 31.12.2020. godine, njegovu finansijsku uspješnost i novčane tokove za završenu godinu, a sve u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH i međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

U izvještajnom periodu, uz maksimalna zalaganja od strane Uprave:

  • postignut je sporazum sa GIKIL d.o.o. Lukavac za zaključenje sudske nagodbe za potraživanja na dan 31.12.2019. godine koja su iznosila 1.298.288,25 KM, od čega se 1.080.444,89 KM odnosi na glavni dug uvećan za zatezne kamate u visini od 218.288,25 KM. Sudskom nagodbom je predviđeno da se dug izmiri u 24 jednaka mjesečna anuiteta u visini od po 54.113,88 KM. Zaključno sa 31.12.2020. godine izmireni su svi dospjeli anuiteti predviđeni sudskom nagodbom;
  • uspostavljen je jednak odnos prema svim potrošačima u smislu jedinstvene cijene m3 vode iz akumulacije “Modrac”, uz poseban tretman potrošača koji industrijsku vodu koriste za potrebe vodosnabdijevanja stanovništva Grada Tuzle i Općine Lukavac;
  • nastavljene su aktivnosti na ispunjavanju uslova i pretpostavki za zaključenje Ugovora o zajedničkom ulaganju u projekat izgradnje MHE „Modrac 2“ koje su rezultirale potpisivanjem Sporazuma o saradnji na projektu pripreme mHE “Modrac 2” sve sa ciljem povećanja iskorištenosti slobodnih viškova vode akumulacije „Modrac“, povećanju prihoda, a u konačnom i stabilnosti poslovanja Društva;
  • otpočete su aktivnosti na osiguranju prostornih kapaciteta za izmještanje pogonske laboratorije na lokaciju brane “Modrac”, a sve sa ciljem optimizacije troškova funkcionisanja ovog organizacionog dijela Društva;

 

LINK NA IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU

LINK NA IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA