Opšti podaci

brana modrac1

JP „Spreča“ d.d. Tuzla osnovana je 1954. godine. Osnovna djelatnost Društva je sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode iz akumulacije „Modrac“ industrijskim potrošačima na području općine Lukavac i grada Tuzle.

Pored navedene djelatnosti Društvo se bavi projektovanjem u oblasti vodoprivrede, te proizvodnjom električne energije u maloj hidroelektrani na brani “Modrac” kapaciteta 1,9 MWh, zajednički izgrađenom sa JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo.

U segmentu projektovanja Projektni biro:

 • izrađuje, revidira i nostrifikuje različite vrste i nivoe investiciono-tehničke dokumentacije u oblastima:
  – zaštite voda,
  – zaštite od voda,
  – regulacije vodotoka,
  – komunalne infrastrukture,
  – sakupljanja, tretmana i odvodnje svih vrsta otpadnih voda i dr.
 • vrši projektni nadzor nad izgradnjom vodoprivrednih objekata i sistema
 • daje stručna mišljenja.

Vlasnička struktura

Ukupan osnovni kapital Društva iznosi: 1.660.930,00 KM.
Državni – neprivatizirani kapital Društva: 847.070,00 KM ili 51%.
Privatizirani kapital Društva iznosi: 813.860,00 KM ili 49%.

Organi Društva su:

 • Skupština;
 • Nadzorni odbor;
 • Uprava (menadžment), kao organi upravljanja;
 • Odbor za reviziju;

Skupštinu Društva čini 110 dioničara.

Nadzorni odbor:

 • Alen Nuhić, dipl.ing.el ;
 • Sadmir Džebo, prof.hemije ;
 • Amra Kišić, soc.radnik ;
 • Nusret Hogić, dipl.ing. geod. ;
 • Sabit Huskanović, mašinbravar ;

 

Uprava Društva:

 • Hajrudin Suljić, dipl. ing. rud. – direktor ;

 

Sekretar Društva:

 • Dinko Fatušić, dipl. pravnik ;

 

Društvo posjeduje sljedeća ovlaštenja:

obavljanje stručnih poslova izrade dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti za složene vodne objekte ili aktivnosti propisane u grupi A člana 4. Pravilnika o uvjetima i kriterijima koje mora ispunjavati pravno lice za izradu dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti (jedini na području TK posjedujemo navedeno ovlaštenje); obavljanje stručno-tehničkih poslova iz nadležnosti Agencije za vode iz člana 2. tačka 2. Pravilnika – Izrada tehničke dokumentacije vezane za planove odbrane od poplava i planove upravljanja poplavnim rizikom, te tehničke dokumentacije za izgradnju zaštitnih objekata iz člana 14. stav 1 tačka 1. Zakona o vodama;

obavljanje djelatnosti projektovanja iz oblasti hidrotehnike, za građevine i zahvate na području Federacije Bosne i Hercegovine; obavljanje djelatnosti nostrifikacije investiciono-tehničke dokumentacije, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja; nostrifikacija projekata iz oblasti hidrotehnike.

U 2013. godini, uz značajno sufinansiranje Fonda za zaštitu okoliša FBiH, uspostavljen je pogonski laboratorij za monitoring kvaliteta vode akumulacije „Modrac“, koji za predmet analize ima 27 fizičko-hemijskih parametara vode, čime se omogućava stvaranje baze podataka o kvalitetu vode, sagledavanje stanja i poboljšanja kvaliteta vode u akumulaciji.

Svi radni procesi popraćeni su sistemom upravljanja kvalitetom EN ISO 9001, koji je uveden 2013. godine. Zaštita i unapređenje okoliša i prirodnih resursa provodi se primjenom normi EN ISO 14 001 koji je uveden kao integrisani sistem upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša 2014. godine. Tranzicija na nove norme izvršena je 2016. godine.