Sektor za tehničke poslove

Organizaciona jedinica Tim za branu, akumulaciju i sliv

Organizaciona jednica Projektni biro

(Rukovodilac: Enida Hasanhodžić, dipl. ing. građevine)

PROJEKTNI BIRO

Projektni biro JP “Spreča” d.d. Tuzla jedan je od vodećih projektnih biroa u oblasti hidrotehnike u Bosni i Hercegovini. Sve naše usluge su individualizirane i krojene prema potrebama naših klijenata, a tokom proteklih 50 godina bili smo pouzdan partner: Agenciji za vodno područje rijeke Save Sarajevo; općinama: Banovići, Doboj istok, Gračanica, Gradačac, Kladanj, Lukavac, Maglaj, Sapna, Srebrenik, Tešanj, Živinice; gradu Tuzla; rudnicima: JP Rudnik mrkog uglja “Đurđevik” d.o.o. Đurđevik, PK “Šikulje”, RMU Banovići i mnogim drugima.

Društvo posjeduje sljedeća ovlaštenja:

 • Ovlaštenja izdata od Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za:
 1. obavljanje stručnih poslova izrade dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti za složene vodne objekte ili aktivnosti propisane u grupi A člana 4. Pravilnika o uvjetima i kriterijima koje mora ispunjavati pravno lice za izradu dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti (jedini na području TK posjedujemo navedeno ovlaštenje);
 2. obavljanje stručno-tehničkih poslova iz nadležnosti Agencije za vode iz člana 2. tačka 2. Pravilnika – Izrada tehničke dokumentacije vezane za planove odbrane od poplava i planove upravljanja poplavnim rizikom, te tehničke dokumentacije za izgradnju zaštitnih objekata iz člana 14. stav 1 tačka 1. Zakona o vodama;
 • Ovlaštenje izdato od Federalnog ministarstva prostornog uređenja za zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja – nostrifikacija projekata iz oblasti hidrotehnike.

 

BRANA I AKUMULACIJA

61god 2

Višelučna armirano-betonska brana “Modrac” izgrađena je 1964. godine u tjesnacu Modrac kod Lukavca. Po svojim tehničkim karakteristikama i zapremini spada u visoke brane. Dužina brane u kruni iznosi 205 metara, a maksimalna visina brane je 28 metara. Sastoji se od deset svodova (cilindričnih ljuski), devet kontrafora i dva gravitaciona obalna oporca. Brana ima tri slobodna preljevna polja (polja 6, 7 i 8), dva na koti 200,00 m.n.m. i jedan na koti 199,90 m.n.m. Kroz period eksplotacije od skoro pola vijeka, odnosno kao posljedica “starenja” brane, ukazala se potreba da se pristupi sanaciji iste sa ciljem poboljšanja lokalne stabilnosti.

Akumulaciju “Modrac” formiraju rijeke Spreča i Turija sa pritokama. Površina sliva do profila brane iznosi 1189 km2, što predstavlja preko 60% cjelokupnog sliva rijeke Spreče. Za kotu normalnog uspora 200 m.n.m, osnovne morfometrijske karakteristike akumulacije “Modrac” za projektovano stanje iznosile su:

 • Površina: 17.10km2;
 • Ukupna zapremina: 98×106m3;
 • Korisna zapremina: 86×106m3;
 • Prosječna dubina: 5,7m;
 • Dužina obale: 33.250m.

Upravljanje i gazdovanje branom i akumulacijom “Modrac” ogleda se kroz obavljanje niza poslova i zadataka propisanih zakonima i podzakonskim aktima, kojima se obezbjeđuje optimalno korištenje ovog višenamjenskog vodoprivrednog objekta, a time i osnovne-prioritetne namjene akumulacije: obezbjeđenje vode za potrebe stanovništva, obezbjeđenje vode za privredne kapacitete Tuzle i Lukavca, obezbjeđenje vodoprivrednog (biološkog) minimuma za razblaženje otpadnih voda koje se ispuštaju u rijeku Spreču nizvodno od akumulacije.

Pored toga, namjena akumulacije je i za:

 • rasplinjavanje velikih vodnih valova retenzionim dejstvom i sprečavanje ili znatno smanjenje poplava u dolini rijeke Spreče nizvodno od akumulacije,
 • povećanje minimalnih proticaja rijeke Spreče nizvodno od akumulacije, u sušnim razdobljima,
 • proizvodnju električne energije na MHE Modrac, izgrađene 1998. godine, od strane JP ”Elektroprivrede BiH” Sarajevo, sa turbinom i generatorom snage od 257 do 1.998 kW, ovisno o raspoloživom višku vode na profilu brane Modrac i
 • turizam, rekreaciju na vodi i drugo, uz određena ograničenja koja proističu iz prioritetnih namjena.

 

LABORATORIJA

aPA240038

Pogonski laboratorij za fizičko-hemijsku analizu vode iz akumulacije „Modrac“, uz značajno sufinansiranje Fonda za zaštitu okoliša FBiH, formirali smo 2013. godine, što nam je omogućilo svakodnevno praćenje kvaliteta vode u akumulaciji.

Cilj uspostavljanja pogonskog laboratorija je kontinuirani monitoring kvaliteta vode akumulacije “Modrac” i vodotoka koji se direktno ulijevaju u akumulaciju, stvaranje baze podataka dostupne široj zajednici i subjektima na različitim nivoima upravljanja, te interpretacija rezultata laboratorijeskih analiza uz zagledavanje drugih aktivnosti i utjecaja na slivu, u istim vremenskim intervalima ispitivanjem. Takođe, projekt se može posmatrati kao dio strateškog cilja zaštite akumulacije “Modrac” i tendencije provođenja niza aktivnosti i projekata, a sve u svrhu zaštite i poboljšanja kvaliteta vode u akumulaciji “Modrac”.

 

Parametri koji se prate dati su u nastavku:

Redni broj Pokazatelji kvaliteta Jedinica mjere
Opći parametri
1. Temperatura zraka oC
2. Temperatura vode oC
3. Providnost m
4. pH
5. Elektroprovodljivost µS/cm
6. Mutnoća NTU
7. Salinitet
8. Uk.rastvorene soli (TDS) mg/l
                       Režim kisika
9. Otopljeni kisik mg/l
10. Zasićenost kisikom %
11. Utrošak KMnO4 mg/l
12. HPK-permanganat mgO2/l
13. HPK-dihromat mgO2/l
14. BPK5 mgO2/l
                       Nutrijenti
15. Nitriti (N) mg/l
16. Nitrati (N) mg/l
17. Amonijum jon (N) mg/l
18. Ukupni azot (TN) mg/l
19. Ukupni fosfor (TP) mg/l
20. Ortofosfati mg/l
                 Ostali anioni i kationi
21. Sulfati mg/l
22. Hloridi mg/l
23. Kalcijum mg/l
24. Magnezijum mg/l
25. Hidroksidi mg/l
26. Hidrogenkarbonati mg/l
                     Ostali parametri
27. Uk. suspendirane mat. mg/l
28. Ukupni alkalitet mgCaCO3/l
29. p-alkalitet mgCaCO3/l
30. m-alkalitet mgCaCO3/l
31. Ukupna tvrdoća mgCaCO3/l
32. Isparni ostatak mg/l
33. Gubitak žarenjem mg/l