Seminar: Godišnji obračun

Godišnji obračun – sastavljanje i podnošenje finansijskih, poreznih i ostalih izvještaja i prijava za 2014. godinu

Godisnji obracun sastavljanje

S ciljem obnavljanja postojećih i sticanja novih znanja i vještina finansijsko-računovodstvene profesije, Edukativno-konsultantska kuća „FINconsult“ iz Tuzle organizovala je 20.01.2015. godine u Tuzli seminar na temu „Godišnji obračun – sastavljanje i podnošenje finansijskih, poreznih i ostalih izvještaja i prijava za 2014. godinu“. U skladu sa planiranim programom kontinuiranog profesionalnog razvoja JP „Spreča“ d.d. Tuzla, zaposlenica Nermina Telalović prisustvovala je ovom seminaru u sklopu pripreme za izradu dokumentacije koja se odnosi na godišnji obračun Društva za 2014. godinu.

Seminar je bio podijeljen u pet tematskih cjelina: Godišnji obračun i sastavljanje finansijskih izvještaja za 2014. godinu, Sačinjavanje ostalih izvještaja, prijava i odluka uz godišnji obračun za 2014. godinu, Priprema za podnošenje godišnjih izvještaja i prijava poreza na dohodak, poreza na dobit i poreza na imovinu za 2014. godinu, Sačinjavanje i podnošenje finansijskih izvještaja, poreskih i drugih prijava za 2014. godinu u Brčko distriktu BiH i Ostale aktuelnosti u vezi sa godišnjim obračunom za 2014. godinu. Za seminar je pripremljen i zbornik radova „Godišnji obračun – sastavljanje i podnošenje finansijskih, poreznih i ostalih izvještaja i prijava za 2014. godinu“, koji ovom sektoru treba da pruži pomoć prilikom izrade godišnjih obračuna za 2014. godinu.