Kategorija: Organizaciona struktura

Sektor za tehničke poslove

Organizaciona jedinica Tim za branu, akumulaciju i sliv
(Rukovodilac: Ejub Arapčić, dipl. ing. tehnologije)
Organizaciona jednica Projektni biro
(Rukovodilac: Enida Hasanhodžić, dipl. ing. građevine)

Sektor za ekonomsko-finansijske i pravne poslove

Poslovi iz djelokruga Sektora za ekonomsko-finansijske i pravne poslove osiguravaju kvalitetnu potporu za sve poslovne aktivnosti u okviru glavnih procesa u Društvu. Organizaciona jedinica Ekonomsko-finansijska služba (Rukovodilac: Azra Arslanagić, dipl. ekonomista) Organizaciona jedinica Pravna, kadrovska i opšta služba (Rukovodilac: Hamšija Gergić, dipl. pravnik)…

Organizaciona struktura

JP “Spreča” dd Tuzla je, u skladu sa funkcionalnim modelom, organizovana u dva sektora, u okviru kojih se nalaze po dvije organizacione jednice, kojima se optimalno uređuje djelokrug svih jedinica, njihove veze i međusobni odnosi. Organizaciona šema Sektor za tehničke poslove Organizaciona jedinica Tim za branu, akumulaciju i sliv Organizaciona jednica Projektni biro (Rukovodilac: Enida Hasanhodžić, dipl. ing. građevine) Opširnije… Sektor za ekonomsko-finansijske i pravne poslove Organizaciona jedinica Ekonomsko-finansijska služba (Rukovodilac: Azra Arslanagić, dipl. ekonomista) Organizaciona jedinica Pravna, kadrovska i…