Kategorija: Opšti podaci i organizacija

Reference

POSLOVNI PARTNERI U svom dosadašnjem poslovanju ostvarili smo izvanrednu saradnju sa svojim poslovnim partnerima… DOBAVLJAČI U svom radu koristimo softverske alate renomiranih kompanija… SOFTVER Za kompletnu informatičku podršku imamo potrebne licence…  …

Sektor za tehničke poslove

Organizaciona jedinica Tim za branu, akumulaciju i sliv
(Rukovodilac: Ejub Arapčić, dipl. ing. tehnologije)
Organizaciona jednica Projektni biro
(Rukovodilac: Enida Hasanhodžić, dipl. ing. građevine)

Sektor za ekonomsko-finansijske i pravne poslove

Poslovi iz djelokruga Sektora za ekonomsko-finansijske i pravne poslove osiguravaju kvalitetnu potporu za sve poslovne aktivnosti u okviru glavnih procesa u Društvu. Organizaciona jedinica Ekonomsko-finansijska služba (Rukovodilac: Azra Arslanagić, dipl. ekonomista) Organizaciona jedinica Pravna, kadrovska i opšta služba (Rukovodilac: Hamšija Gergić, dipl. pravnik)…

Historijat

JP „Spreča“ d.d. Tuzla, nekadašnja Vodna zajednica „Spreča“ Tuzla, održala je Osnivačku skupštinu 04.06.1954. godine, a Uprava za vodoprivredu NRBiH izdala je dozvolu za osnivanje Vodne zajednice „Spreča“ u srezu Tuzla 21.08.1954. godine. Tokom šezdesetogodišnjeg postojanja, u skladu sa važećim propisima, „Spreča“ je mijenjala organizacionu strukturu, a 2007. godine, u skladu sa zakonima o javnim preduzećima, postaje Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla. Sadašnju vlasničku strukturu čini 51% državnog i 49% privatnog kapitala. JP „Spreča“ d.d. Tuzla ima…

Organizaciona struktura

JP “Spreča” dd Tuzla je, u skladu sa funkcionalnim modelom, organizovana u dva sektora, u okviru kojih se nalaze po dvije organizacione jednice, kojima se optimalno uređuje djelokrug svih jedinica, njihove veze i međusobni odnosi. Organizaciona šema Sektor za tehničke poslove Organizaciona jedinica Tim za branu, akumulaciju i sliv Organizaciona jednica Projektni biro (Rukovodilac: Enida Hasanhodžić, dipl. ing. građevine) Opširnije… Sektor za ekonomsko-finansijske i pravne poslove Organizaciona jedinica Ekonomsko-finansijska služba (Rukovodilac: Azra Arslanagić, dipl. ekonomista) Organizaciona jedinica Pravna, kadrovska i…

Opšti podaci

JP „Spreča“ d.d. Tuzla osnovana je 1954. godine. Osnovna djelatnost Društva je sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode iz akumulacije „Modrac“ industrijskim potrošačima na području općine Lukavac i grada Tuzle. Pored navedene djelatnosti Društvo se bavi projektovanjem u oblasti vodoprivrede, te proizvodnjom električne energije u maloj hidroelektrani na brani “Modrac” kapaciteta 1,9 MWh, zajednički izgrađenom sa JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo. U segmentu projektovanja Projektni biro: izrađuje, revidira i nostrifikuje različite vrste i nivoe investiciono-tehničke dokumentacije u oblastima: – zaštite voda,…