Obavještenje o isplati dividende

 

Javno preduzeće za vodoprivrednu djelatnost

          „Spreča“ dioničko društvo Tuzla

 

 

 

OBAVJEŠTENJE

 

U skladu sa Odlukom Skupštine dioničara o isplati dividende iz akumulirane dobiti za 2018. godinu, broj: 030-02-01-2017-XIIvan.-14/19 od 19.12.2019. godine, a u vezi sa Odlukom o raspodjeli neto dobiti ostvarene po godišnjem obračunu za 2018. godinu, broj: 010-02-04-765-IVredovna-9/19 od 22.04.2019. godine, JP „Spreča“ d.d. Tuzla obavještava dioničare da će se isplata dividende za 2018. godinu izvršiti dana 30.12.2019. godine.

Isplata dividende će se izvršiti u skladu sa zakonskim propisima na račune dioničara otvorene kod poslovnih banaka.

Pravo na dividendu, u iznosu od 0,89 KM po dionici proporcionalno njihovom učešću u kapitalu JP „Spreča“ d.d. Tuzla imaju dioničari koji su registrovani na Listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, a prema odredbama Zakona o privrednim društvima. Dioničarima koji ne dostave brojeve računa, do datuma određenog kao dan isplate dividende, isplata će biti izvršena u roku od 30 dana od dana dostavljanja brojeva računa.

 

                                                          JP „SPREČA“ DD TUZLA