Arhivsko i kancelarijsko poslovanje

Arhivsko i kanc. poslovanje

Agencija za pravni konsalting i edukaciju iz Sarajeva održala je 29.05.2015. godine u Sarajevu seminar „Drugi veliki seminar iz arhivskog i kancelarijskog poslovanja za sve nivoe vlasti i druge pravne subjekte“.

Predavači na seminaru bili su: Admir Hadrović, arhivist Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine; Emir Mehmedović, glavni upravni inspektor u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine; Edvin Šarić, stručni savjetnik za pravne poslove u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

U skladu sa planiranim programom kontinuiranog profesionalnog razvoja JP „Spreča“ d.d. Tuzla, zaposlenik Adnan Hukić prisustvovao je ovom seminaru. Ovakve edukacije doprinose kvalitetnijem obavljanju poslova arhiviranja i čuvanja arhivske i registraturne građe JP „Spreča“ d.d. Tuzla.

U okviru arhivskog poslovanja obrađene su teme: Arhivska terminologija, Arhiviranje predmeta iz postupka javnih nabavki, Zakonska regulativa arhivskog poslovanja, Izrada liste kategorija registraturne građe s rokovima čuvanja, Registraturno sređivanje arhivske i registraturne građe, Vođenje arhivske knjige, Izrada topografskog vodiča, Odabiranje i izlučivanje bezvrijedne registraturne građe i Preuzimanje arhivske i registraturne građe. Na kraju seminara održane su praktične vježbe koje su obuhvatile teme: sačinjavanje arhivskog štembilja, vođenje arhivske knjige, izrada popisa, bezvrijedne arhivske građe i sl.

U okviru kancelarijskog poslovanja obrađene su teme: Odluka o kancelarijskom poslovanju u institucijama Bosne i Hercegovine; Uputstvo o načinu vršenja uredskog poslovanja u institucijama Bosne i Hercegovine; Uredba o kancelarijskom poslovanju; Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja u tijelima uprave i službama za upravu Federacije BiH, Pojam, sadržaj i značaj kancelarijskog poslovanja; Načela kancelarijskog poslovanja; Značenje pojedinih termina u kancelarijskom poslovanju.

Na kraju seminara prisutnima su uručeni certifikati o uspješno odslušanom seminaru.