Dan: 11. Juna 2015.

Proizvodnja električne energije

Pored navedenih djelatnosti vodosnabdijevanja i projektnih usluga, u saradnji sa Elektroprivredom BiH, bavimo se takođe i proizvodnjom električne energije. Prva mini hidrocentrala snage 257-1.998 kW, ovisno o raspoloživom višku vode na profilu brane Modrac, puštena je u pogon 1998. godine, dok bi nova centrala trebala biti izgrađena u skorijoj budućnosti. Pored brige za slivovima i akumulacijom “Modrac”, ovo je još jedan od načina na koji čuvamo, ali i aktivno promovišemo očuvanje naše okoline. Dakle, uporedo sa razvojnim planovima za budućnost,…

Prikupljanje, prečišćavanje i isporuka vode

JP „Spreča“ d.d. Tuzla više od 50 godina upravlja akumulacijom i branom „Modrac“, koju formiraju rijeke Spreča i Turija sa pritokama. Površina sliva do profila brane iznosi 1.189 km2, što predstavlja preko 60% cjelokupnog sliva rijeke Spreče. Za kotu normalnog uspora 200 m.n.m, osnovne morfometrijske karakteristike akumulacije “Modrac” za projektovano stanje iznosile su: Površina: 17.10km2 Ukupna zapremina: 98x106m3 Korisna zapremina: 86x106m3 Prosječna dubina: 5,7m Dužina obale: 33.250m Osnovna djelatnost preduzeća je sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode najvećim industrijskim potrošačima na…

III Ciklus seminara KPE u 2015. godini

Polugodišnji obračun u 2015. godini: Vremenska razgraničenja, analiza finansijskih izvještaja, porezna sredstva i odgođene porezne obaveze, međunarodni ugovori i porez po odbitku Treći ciklus seminara u organizaciji Edukativno-konsultantske kuće “FINconsult” počeo je 11.06.2015. godine u Tuzli. Tema seminara bila je “Polugodišnji obračun u 2015. godini: vremenska razgraničenja, analiza finansijskih izvještaja, porezna sredstva i odgođene porezne obaveze, međunarodni ugovori i porez po odbitku”. Cilj seminara bilo je obnavljanje, proširenje i osavremenjavanje znanja i vještina za sačinjavanje polugodišnjeg obračuna u 2015. godini.…